Проучване на нерибните ресурси на Черно море

 Публикувана на 07.10.2016

Специалистите от Институт по рибни ресурси - Варна проучват нерибните ресурси на Черно море за установяване на екологичния им статус и гарантиране на устойчивото им използване.

При изпълнението на проект ЕCRAMON („Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море), с финансиране по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИП 2009-2014, Института по рибни ресурси – Варна (ИРР) извърши поредица от експедиции за установяване на разпространението, биологичните характеристики и  запасите на някои морски нерибни ресурси със стопанско значение, с цел разработване на мерки за управлението им.

Първоначалните данни от проведените изследвания върху двата мекотелни вида, черна мида и рапана до 35 метровата дълбочина показват намалени количества. Откриват се ниско размерни екземпляри, както и наличие в определени зони на празни черупки от черна мида, което е показател за намаляване на запасите от двата вида в изследвания район. В процес на обработка са данни, получени от изследвания при по-голяма дълбочина за пълното проучване на развиващите се процеси.