Провеждане на обучение по Софтуерния пакет MIKE 21 FM EcoLab

 Публикувана на 07.10.2016

В Института по рибни ресурси - Варна, беше проведено Обучението за работа със Софтуерния пакет MIKE 21 FM EcoLab на DHI:

I етап – 12.09. – 16.09.2016 г.в ИРР-Варна:

Обучение по Хидроложки и хидравлични данни и тяхната обработка (MIKE 21 FM), включващо:

  1. MARINE PP (pre-processing) – модул за подготовка на входни данни, анализ на данни и презентация на резултатите от симулацията;

  2. MIKE 21 FM – модул за хидродинамично моделиране в гъвкава изчислителна мрежа - решаване на хидродинамичните уравнения в условията на плитководие в план (двумерно). Това е модул, който симулира промените на водното ниво, скоростите на течението и водните количества в зависимост от хидравличните, хидроложките и атмосферните условия в изследваната област.

II етап - 26.09.-07.10.2016 г.

Обучение по Физико-химични и биологични параметри за качество на водите (EcoLab), включващо:

  • Запознаване и работа с ECOLab - софтуер, който обработва физико-химичните и биологични параметри за качеството на водите;
  • Моделиране на екологични процеси;
  • Разработване на допълнителен темплейт интегриран в EcoLab и използване в рамките на проекта;